Condicions específiques de compra d’entrades d’accés a PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park i Ferrari Land

I. OBJECTE

Aquestes condicions específiques de compra d’entrades (en endavant, les Condicions Específiques de Compra) regulen l’adquisició per part de l’usuari (en endavant, l’Usuari) d’entrades d’accés a PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park i Ferrari Land (en endavant, Entrades) que ofereix Port Aventura Entertainment, S.A.U. (en endavant, PAESA) a través del lloc web. Aquestes Condicions Específiques de Compra es complementen amb les condicions generals d’accés i utilització del lloc web (en endavant, les Condicions Generals), que l’usuari ha de consultar a través de l’enllaç que apareix a la pàgina principal amb caràcter previ a l’inici del procés de compra i que es reputaran acceptades amb l’acceptació de les presents Condicions Específiques de Compra.

En endavant, i a efectes de les presents Condicions Específiques de Compra, es fa constar que s’entendrà per:

- PortAventura Park: el parc PortAventura Park.

- PortAventura Caribe Aquatic Park: el parc aquàtic PortAventura Caribe Aquatic Park.

- Ferrari Land: l'àrea temàtica de Ferrari Land.

-Entrades: les que poden adquirir-se a través del lloc web en cada moment i que s’especifiquen en el procés de compra. En qualsevol cas, es fa constar que la compra d’Entrades queda subjecta a l’obertura al públic de PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park i Ferrari Land, així com a la disponibilitat de places.

L’Usuari que adquireixi Entrades a través del lloc web s’obliga a complir les normes de funcionament de PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park, Ferrari Land i altra normativa específica existent. Aquesta normativa es troba a disposició de l’Usuari en aquest lloc web, i també a les oficines d’atenció al visitant de PortAventura World, on se li podran facilitar, si ho sol·licita.

L’Usuari es compromet a utilitzar el servei de compra d’entrades a través del lloc web segons el que estableix la llei, aquestes Condicions Específiques de Compra, les Condicions Generals, la moral, els bons costums acceptats generalment i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Específiques de Compra i les Condicions Generals o, de forma lesiva per als drets i els interessos de PAESA o de tercers, o de qualsevol altra forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i impedir-ne l’ús normal per part dels Usuaris.

L’acceptació expressa d’aquestes Condicions Específiques de Compra es produirà si es fa clic al botó «He llegit i accepto els termes i les condicions de la compra», de la pantalla de dades personals’, i suposa l’adhesió plena i sense reserves a aquestes Condicions Específiques de Compra, en la versió publicada en el moment que s’inicia el procés de compra. En conseqüència, l’Usuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir les Condicions Específiques de Compra atentament cada vegada que vulgui adquirir Entrades des del lloc web. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Específiques de Compra o amb les Condicions Generals, haurà d’abstenir-se d’operar a través del lloc web. No obstant això, sense l’acceptació expressa d’aquestes Condicions Específiques de Compra, no podrà dur-se a terme l’adquisició d’Entrades des del lloc web.

PAESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés i/o la utilització del servei de compra d’Entrades des del lloc Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, als Usuaris que facilitin informació falsa o que, de qualsevol altra manera, incompleixin les Condicions Generals o les Condicions Específiques de Compra.

PAESA no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del servei de compra d’Entrades que es regula aquí i queda exonerada de tota responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que puguin originar-se per la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament d’aquest servei de compra d’Entrades. Alhora, PAESA no garanteix la fiabilitat del seu lloc web ni l’accés al servei de compra d’Entrades.

PAESA es reserva la facultat de modificar el contingut d’aquestes Condicions Específiques de Compra en qualsevol moment, a criteri seu, i l’Usuari es fa responsable de llegir-les degudament en cada accés i/o utilització.

L’Usuari podrà imprimir les Condicions Específiques de Compra durant el procés de compra.

 

II. USUARIS DEL SERVEI DE COMPRA D’ENTRADES

L’Usuari declara que és major d’edat, segons el seu dret nacional, i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquestes Condicions Específiques de Compra i altres Condicions Generals, així com per utilitzar i, si escau, contractar a través del lloc web, d’acord amb aquestes condicions. A més, l’Usuari declara conèixer-les, entendre-les i acceptar-les en la seva totalitat.

Aquest lloc web ha estat desenvolupat en benefici de clients finals i, per tant, els serveis als quals dóna accés no van dirigits a empreses majoristes, minoristes ni a cap tipus d’intermediari, ja sigui del sector de l’oci, del turisme o de qualsevol altre. En conseqüència, l’Usuari reconeix i accepta que el lloc web és, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i manifesta que els productes o els serveis adquirits o contractats a través del lloc web seran per a l’ús o el consum propi i quedaran sota la seva responsabilitat l’accés, la utilització, l’ús o el consum dels productes o els serveis oferts al lloc web per part de tercers que hi accedeixin, l’utilitzin o contractin en nom seu. En aquest sentit, l’Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del lloc web dels seus serveis té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

PAESA disposa de condicions i tarifes especials per a grups per als parcs PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park, i considera com a grup el format a partir de 20 persones per a un mateix tipus d’entrada i parc. Segons aquesta disposició, suggerim a l’Usuari que vulgui fer una compra igual o superior a 20 unitats que es posi en contacte amb el Centre d’Atenció al Client per tal d’obtenir més informació sobre tarifes especials per a grups:

Telèfon: 902 202 220 (des d’Espanya) o +34 977 779 090 (des d’altres països)

E-mail: grupos.parque@portaventura.es

No s’ofereix l’opció d’entrada de grup per al parc Ferrari Land.

L’Usuari declara que tota la informació que ha subministrat en el transcurs de la utilització del lloc web i, en especial, en el transcurs del procés de compra d’Entrades és certa, vertadera, completa i precisa.

Per a qualsevol incidència en el procés de compra, l’Usuari es pot posar en contacte amb el Centre d’Atenció al Client trucant al 902 202 220.

 

III. PROCEDIMENT DE COMPRA D’ENTRADES

L’Usuari declara que coneix i accepta que només la formalització completa i el seguiment del procediment de compra d’entrades (en endavant, Compra d’Entrades) previst al lloc web i que finalitza amb la confirmació de la compra per part de l’Usuari al quadre de diàleg «Confirmació» constitueix una sol·licitud completa, formal i efectiva de Compra d’Entrades. En cap cas, l’execució parcial del procediment de compra per part de l’Usuari suposarà la creació de relació contractual o precontractual entre l’Usuari i PAESA.

Les Entrades que poden adquirir-se a través del lloc web, segons el procediment establert en aquesta clàusula i sota la resta de Condicions Específiques de Compra, seran vàlides per accedir a les instal·lacions que corresponguin a cada tipologia d’entrada només per a les dates i franja horària o, si escau, els períodes i en les condicions contractades.

PAESA queda exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’incompliment per part de l’Usuari del procediment de Compra d’Entrades que es descriu en aquesta clàusula, així com a la resta de les Condicions Específiques de Compra.

Tot seguit, s’exposa el procediment que cal seguir:
 

III.I. Procediment de Compra d’Entrades

L’Usuari haurà de seleccionar el producte que vol adquirir i emplenar el procediment de Compra d’Entrades corresponent disponible al lloc web i indicar la informació que se li requereixi.

L’Usuari inicia el procediment de Compra d’Entrades després de fer clic a l’enllaç «Compra ara» del producte escollit.

Durant el procediment de Compra d’Entrades, l’Usuari haurà de seguir els passos següents:

 

PAS 1
A.- Tria tipus d’entrada

L’Usuari tindrà la possibilitat de triar entre els diversos tipus d’Entrades oferts, segons la instal·lació que vulgui visitar, per als períodes de temps, la franja horària o les temporades disponibles.

En el procés de compra d’entrades per a Ferrari Land, l’Usuari haurà de seleccionar obligatòriament un dia de visita de la instal·lació i una franja horària (si és aplicable en funció de la temporada), que pot ser al matí o a la tarda. Es mostraran exclusivament les dates i franges en què hi hagi disponibilitat.

B.- Tria quantitat i afegeix a la cistella

L’Usuari haurà d’indicar a les caselles corresponents el nombre d’unitats d’Entrades que ha triat i afegir-les a la cistella de la compra mitjançant un clic al botó corresponent.

La Compra d’Entrades que inclogui PortAventura Caribe Aquatic Park i Ferrari Land només podrà fer-se per a les dates disponibles al calendari habilitat al lloc web, i l’Usuari haurà de triar el dia de la visita.

L’Usuari visualitzarà la tipologia d’Entrades, el preu unitari IVA inclòs i les unitats que n’hagi triat.

Els preus de les Entrades són els que figuren al lloc web en cada moment segons les dates i altres circumstàncies concretes de cada Entrada, excepte error ortogràfic o tipogràfic, i PAESA es reserva el dret de modificar aquestes Condicions Específiques de Compra.
C.- Cistella de la compra

L’Usuari visualitza la Compra d’Entrades acumulada fins ara.

D.- Introdueix les teves dades

Es recolliran les dades de caràcter personal necessàries de l’Usuari per a la Compra d’Entrades i s’identificaran amb (*) les de caràcter obligatori i les de caràcter optatiu que PAESA consideri convenients, sempre d’acord amb les finalitats que es refereixen a la Clàusula IV d’aquestes Condicions Específiques de Compra.

Un cop s’han emplenat degudament les dades anteriors, l’Usuari haurà de fer clic al botó «Continuar» per continuar amb la Compra d’entrades.

PAS 2

E.- Cistella de la compra

L’Usuari visualitzarà la Compra d’Entrades acumulada fins ara amb la indicació de l’import acumulat, IVA inclòs.

L’Usuari disposa d’un menú per al canvi de moneda, amb què pot consultar el valor de la Compra d’Entrades segons el canvi que ha seleccionat.
F.- Dades de pagament

L’Usuari haurà d’introduir les dades de pagament sol·licitades perquè, posteriorment, es pugui fer el càrrec de l’import corresponent a la Compra d’Entrades.
G.- Tria forma de lliurament

L’Usuari visualitzarà les dades que ha introduït en l’apartat D anterior. Si hi detecta un error, l’Usuari pot rectificar-lo, si fa clic al botó «Tornar».

La Compra d’Entrades a través del lloc web queda condicionada a la lectura i l’acceptació d’aquestes Condicions Específiques de Compra, així com a les Condicions Generals en tot allò que sigui aplicable, si es fa clic a l’enllaç «He llegit i accepto els termes i les condicions de la compra». En cas contrari, la Compra d’Entrades no podrà completar-se.
Després de prémer el botó «Continuar», l’Usuari accedeix al quadre de diàleg d’«Imprimeix les teves entrades», des del qual accedirà al menú on l’Usuari ha d’introduir el nom i cognoms dels visitants, és a dir, de les persones que utilitzaran cadascuna de les Entrades que s’han comprat. És imprescindible que l’Usuari introdueixi aquestes dades, atès que les Entrades són nominals i que, a l’hora d’accedir a les instal·lacions, es sol·licitarà un document acreditatiu de la identitat del visitant.

En cas d’Entrades per a nens sense document acreditatiu de la seva identitat, l’Usuari ha d’introduir el nom de la persona adulta que els acompanyarà durant la visita, que, alhora, haurà de disposar de l’Entrada corresponent.
Si prem el botó «Continuar» l’Usuari accedirà a un altre quadre de diàleg de Confirmació, on se li demanarà la confirmació sobre l’acceptació de les Condicions Específiques de Compra i sobre l’autorització de càrrec de l’import total de la compra a través del mitjà de pagament indicat.

En aquest moment, l’Usuari podrà confirmar i acceptar la Compra d’Entrades en cas d’estar-hi d’acord, si fa clic al botó de «Confirmació»; podrà modificar-la, si l’Usuari vol fer alguna rectificació, per a la qual cosa caldrà que torni a la pantalla anterior prement el botó en forma d’aspa; podrà cancel·lar-la, si no vol continuar amb la Compra d’Entrades prement els botons del seu navegador habilitats per a fer-ho.

La compra s’entendrà com a feta un cop l’Usuari hagi acceptat la confirmació de la Compra d’Entrades corresponent a què es refereix el paràgraf anterior, a condició que PAESA en rebi el pagament.

Un cop s’hagi confirmat la compra, el lloc web no disposa de mitjans per identificar i corregir errors en la introducció de dades, per bé que, en aquest cas, l’Usuari podrà posar-se en contacte amb el Centre d’Atenció al Client que s’esmenta a la clàusula II anterior.

PAS 3

En aquesta pantalla, PAESA comunicarà a l’Usuari que la Compra d’Entrades s’ha fet amb èxit, i enviarà un correu electrònic amb les Entrades que l’Usuari podrà imprimir en qualsevol moment. A la mateixa pantalla s’indicarà un número de localitzador de la compra, en cas que l’Usuari no pogués imprimir les Entrades que ha adquirit.

L’Usuari visualitzarà al quadre de diàleg «Imprimir entrades» el resum de la Compra d’Entrades amb el seu codi, la descripció de les Entrades, les unitats, si escau, els dies de visita, la franja horària i les dades dels visitants que l’Usuari ha indicat per a cadascuna de les Entrades que ha comprat. Finalment, es visualitza la forma de pagament de la compra seleccionada i autoritzada, així com l’import total amb l’IVA inclòs.

Igualment, i a través del mateix quadre de diàleg, l’Usuari podrà seleccionar i imprimir a l’acte les Entrades comprades que vulgui.

L’Usuari i els visitants que triï hauran de disposar de les Entrades impreses corresponents o del número de localitzador esmentat per presentar-los el dia de la visita. En cas de no portar l’entrada impresa, podrà sol·licitar la impressió de les entrades a Atenció al Visitant, previ pagament de l’import de 3 € per tiquet imprès.
Si les Entrades presenten qualsevol anomalia o deficiència, es pot denegar l’accés a les instal·lacions segons el criteri dels treballadors de PAESA.

El codi de barres de les entrades és un control de seguretat que permet l’accés al recinte un cop diari, tants dies com indiqui l’entrada.
Cal conservar l’entrada fins al moment de sortir definitivament de les instal·lacions, ja que els treballadors de PAESA poden demanar-ne l’exhibició en qualsevol moment.

El document electrònic s’emmagatzemarà al sistema informàtic de PAESA i l’Usuari no podrà accedir-hi directament.
III.II.- Modificacions en la Compra d’Entrades i anul·lació o cancel·lació de les Entrades

No s’admetran modificacions de les compres que s’han fet a través del present lloc Web, per bé que l’Usuari podrà, en aquest cas, adreçar-se al Centre d’Atenció al Client.

Cap Compra d’entrades que es faci a través d’aquest lloc Web no pot anul·lar-se o cancel·lar-se i, en conseqüència, no es procedirà a la devolució de cap import.

III.III.- Serveis complementaris

La sol·licitud de serveis complementaris, que són els serveis susceptibles de ser contractats però que no estan inclosos en les Entrades que ofereix PAESA al lloc web, la farà directament l’Usuari a la instal·lació de PortAventura World que presti el servei complementari corresponent, i s’haurà de pagar l’import a les instal·lacions esmentades en la forma i el temps que aquestes instal·lacions tinguin establerts per a aquest efecte. Aquests serveis que s’esmenten no podran contractar-se a través del lloc Web.


 

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.            Responsable del fitxer

Port Aventura Entertainment, S.A.U., d’ara en endavant PortAventura World, amb domicili de contacte a l’av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, telèfon (+34) 977 779 000 i adreça electrònica portaventura@portaventura.es, és el responsable dels fitxers on s’inclouen les dades personals que es recullen i tracten en aquesta pàgina web. Aquests fitxers estan degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2.            Recollida de dades

PortAventura World només recull les dades de caràcter personal que se li faciliten mitjançant els formularis inclosos a la seva pàgina web o les adreces electròniques de PortAventura.

3.            Ús i finalitats de les dades recollides

Aquesta pàgina web recull dades de caràcter personal amb les finalitats que es descriuen tot seguit. Si no esteu d’acord amb alguna de les finalitats, podeu comunicar-ho a l’adreça electrònica portaventura@portaventura.es. L’ús i les finalitats previstos són:

A)            Compra d’entrades i passis

La informació que ens proporcioneu mitjançant els formularis de compra d’entrades i passis es fa servir per gestionar i facturar la reserva i la venda d’entrades a les nostres instal•lacions.

B)            Reserves d’hotels i restaurants

La informació que ens proporcioneu mitjançant els formularis de reserves d’hotels i restaurants es fa servir per gestionar la vostra reserva.

C)           Línia 902

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu a la nostra línia d’atenció telefònica s’incorporen als nostres fitxers, on són tractades per al control de qualitat i amb la finalitat també de gestionar les reserves o consultes que ens feu. Les dades recollides s’emmagatzemen confidencialment i segons les mesures de seguretat establerteslegalment. Podeu exercir els drets d’accés, cancel•lació, oposició o rectificació de les vostres dades de caràcter personal a l’adreça electrònica info@portaventura.es, o mitjançant comunicació escrita (adjuntant-hi una còpia del document nacional d’identitat) adreçada a Port Aventura Entertainment, S.A.U. (Assessoria Jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona).

D)           Butlletí d’informació

Les dades personals que ens faciliteu mitjançant els formularis de subscripció al nostre butlletí d’informació, els formularis de contacte o la reserva d’entrades, passis, restaurants o hotels, es fan servir per enviar-vos informació comercial sobre els productes i els serveis de PortAventura World. Si no voleu rebre aquest tipus d’informació, marqueu la casella que trobareu en el formulari de recollida de dades. O també podeu comunicar-nos-ho a l’adreça electrònica info@portaventura.es.

E)            Promocions, concursos i sortejos

La informació que ens faciliteu mitjançant els formularis de participació en concursos, promocions o sortejos, es fa servir per organitzar i gestionar aquests actes. Cada promoció, oferta o sorteig té les seves pròpies bases o condicions particulars.

F)            Enviament d’informació

PortAventura World fa servir les dades personals que ens faciliteu en els formularis o correus electrònics de contacte amb la finalitat de respondre les sol•licituds d’informació que ens envieu.

4.            Comunicació de dades a tercers

PortAventura World preveu la comunicació de les vostres dades a tercers en els casos que es descriuen tot seguit. Si no esteu d’acord amb alguna d’aquestes cessions, podeu comunicar-ho a l’adreça electrònica portaventura@portaventura.es. Les comunicacions previstes són:

a.            Comunicacions establertes per la llei

Les vostres dades es comunicaran a tercers en els casos en què una norma legal ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc.).

b.            Gestió de pagaments

Les vostres dades personals es comunicaran a tercers quan sigui necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament que es facin servir).

5.            Exercici de drets

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol•licitud d’exercici corresponent (adjuntant-hi còpia d’un document d’identitat oficial (DNI, carnet de conduir o passaport)) a l’adreça electrònica info@portaventura.es, o a l’adreça física Port Aventura Entertainment, S.A.U. (Assessoria Jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, CP 43480 Vila-seca (Tarragona).

 

6.            Versió

 

Aquesta política de privacitat data del 20/3/17 i qualsevol modificació que se’n facies publicarà en aquesta pàgina web.

 

V. POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-vos publicitat d’acord amb les vostres preferències mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, entenem que n’accepteu l’ús. Podeu modificar la configuració i obtenir més informació aquí.
 

VI. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT
Aquest lloc web ha estat elaborat de bona fe per PAESA amb informació procedent de fonts internes i externes, i l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris, tot i la possibilitat que contingui imprecisions i errates.
 

PAESA no fa manifestacions ni ofereix garanties de cap mena, ja siguin explícites o implícites, pel que fa al funcionament del lloc web o a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que s’hi inclouen o en què es basi el seu funcionament. En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, PAESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat, ja sigui explícita o implícita. PAESA no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar-se de l’ús d’aquest lloc web, inclosos, entre d’altres, els danys i els perjudicis de qualsevol mena que es puguin produir, ja siguin de forma directa o indirecta.
 

PAESA no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes que puguin derivar-se de la interrupció del servei per part del lloc web, així com de la seva continuïtat.

 

Igualment, PAESA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que puguin produir-se pel fet que l’Usuari utilitzi un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, i activi els dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari al navegador, o dels danys, errors o inexactituds que puguin derivar-se del seu mal funcionament.

 

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que PAESA pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions Generals i, en especial, de les Condicions Específiques de Compra.

 

VII. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Específiques de Compra es declarés, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o la ineficàcia afectarà només la disposició esmentada o la part que en resulti nul·la o ineficaç i subsistiran tota la resta de Condicions Específiques de Compra i la disposició esmentada o la part que en resulti afectada es considerarà no inclosa, tret que es consideri essencial a les presents Condicions Específiques de Compra i, per tant, les condicions hagin de quedar afectades íntegrament.

 

VIII. POLÍTICA DE DESISTIMENT

Segons les característiques dels productes venuts (entrades o reserves d’hotel per a una data o període concrets) són aplicables les condicions establertes a l’art. 103. I) de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i en queda exclòs el dret de desistiment al sistema de compra d’entrades o reserves hoteleres. 

Mapa Footer areas tematicas PAP