CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE COMPRA I/O RENOVACIÓ DE PASSIS

arrow-blue

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE COMPRA I/O RENOVACIÓ DE PASSIS DE PORTAVENTURA PARK

I. OBJECTE

 

Aquestes condicions específiques de compra o renovació de Passis de PortAventura (en endavant, les Condicions Específiques de Compra o Renovació) regulen la renovació i/o l’adquisició, segons el cas, per part de l’usuari (en endavant, l’Usuari), de Passis de PortAventura (en endavant, PASSIS) oferts per Port Aventura Entertainment, S.A.U. (en endavant, PAESA) per mitjà del Lloc Web. Aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació es complementen amb les Condicions Generals d’Accés i Ús del Lloc Web (en endavant, les Condicions Generals) que l’Usuari ha de consultar des de l’enllaç que hi ha a la pàgina principal. Cal consultar-les abans d’iniciar el procés de compra o renovació, i es consideren acceptades pel fet d’acceptar aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació.

 

Les dades que identifiquen el propietari i responsable del Lloc Web són les que consten tot seguit:

 

Port Aventura Entertainment, S.A.U.

 

Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2

 

43480 Vila-seca/Tarragona

 

Registre Mercantil de Tarragona, tom 2504 de Societats, foli 158, pàgina T-40.500.

 

NIF: A-63-776306

 

Adreça electrònica: amigos@portaventura.es

 

Telèfon: (+34) 977 779 000

 

Fax: (+34) 977 779 111

 

 

En endavant, i en relació amb les Condicions Específiques de Compra o Renovació, cal tenir en compte les definicions següents:

 

PASSIS: Són els que permeten l’accés a PortAventura Park i a PortAventura Caribe Aquatic Park d’acord amb les condicions que en cada moment hi hagi publicades al Lloc Web o que es comuniquin a l’Usuari per part de Port Aventura Entertainment, S.A.U. per qualsevol altre mitjà.

 

SOCI: És la condició que adquireix l’Usuari un cop ha adquirit un PASSI.

 

VIGÈNCIA: És el període de validesa del PASSI i és d’un any des de la data d’emissió.

 

L’Usuari que adquireixi o renovi PASSIS des del Lloc Web s’obliga a complir les Normes de Funcionament de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park, a més de qualsevol altra normativa específica existent. Les Normes de Funcionament de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park són a disposició de l’Usuari a les Oficines d’Atenció al Visitant de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park i al web; si ho demana, l’Usuari en pot obtenir una còpia.

 

L’Usuari es compromet a fer servir el servei de compra o renovació de PASSIS des del Lloc Web, d’acord amb la llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació, les Condicions Generals, la moral, els bons costums d’acceptació general i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se de fer ús del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que disposen les Condicions Específiques de Compra o Renovació i les Condicions Generals, o de manera que pugui perjudicar els drets i interessos de PAESA o de tercers, o de qualsevol altra manera que pugui fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o malmetre el Lloc Web, impedint-ne un ús normal per part dels Usuaris.

 

L’Usuari té la responsabilitat de llegir atentament les Condicions Específiques de Compra o Renovació en cadascuna de les ocasions en què es proposi renovar PASSIS des del Lloc Web. Si l’Usuari no accepta el contingut de les Condicions Específiques de Compra o Renovació o de les Condicions Generals, s’ha d’abstenir d’operar des del Lloc Web. Tanmateix, si les Condicions Específiques de Compra o Renovació no s’accepten de manera expressa, no és permès adquirir ni renovar PASSIS des del Lloc Web.

 

PAESA es reserva el dret de denegar o retirar el dret d’accés i/o d’ús del servei de compra o de renovació de PASSIS des del Lloc Web, en qualsevol moment i sense que calgui preavís, als Usuaris que aportin informació falsa o que d’altra manera incompleixin les Condicions Generals o les Condicions Específiques de Compra o Renovació.

 

PAESA no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del servei de compra o renovació de PASSIS regulat en el present document, i se l'eximeix de qualsevol [DSM1] responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que se’n puguin derivar. De la mateixa manera, PAESA no garanteix la fiabilitat del Lloc Web ni l’accés al servei de compra de PASSIS.

 

PAESA es reserva, en exclusiva, la facultat de modificar, en qualsevol moment i si ho considera necessari, el contingut de les Condicions Específiques de Compra o Renovació; i és responsabilitat de l’Usuari llegir-les cada vegada que accedeixi al Lloc Web o en faci ús.

 

L’Usuari pot imprimir les Condicions Específiques de Compra o Renovació durant el procés de compra.

 

 

II. USUARIS DEL SERVEI DE COMPRA DE PASSIS

 

L’Usuari declara que, d’acord amb el dret d’on és nacional, és major d'edat i disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se per mitjà d'aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació i les Condicions Generals, i també per a fer servir i, si escau, contractar per mitjà del Lloc Web, d'acord amb les Condicions esmentades. Pel que fa a les Condicions, l’Usuari declara que les coneix, les entén i les accepta totes.

 

Aquest Lloc Web s’ha desenvolupat en benefici de clients finals. Per tant, els serveis a què dóna accés no s’adrecen a empreses majoristes, minoristes ni intermediaris, tant si són del sector del lleure, turístic o qualsevol altre sector. Així, doncs, l’Usuari reconeix i accepta que el Lloc Web es pot fer servir, únicament i exclusivament, per a ús personal i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats per mitjà del Lloc Web seran per a ús o consum propi. L’Usuari és responsable de l’accés, utilització, ús o consum en relació amb els productes o serveis oferts en el Lloc Web que terceres persones facin, utilitzin o contractin en nom de l’Usuari. Així, doncs, l’Usuari accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del Lloc Web dels serveis que s’hi ofereixen es fan sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

 

L’Usuari declara que tota la informació que ha aportat durant la utilització del Lloc Web i, en concret, durant el procés de compra de PASSIS, és certa, veritable, completa i precisa.

 

 

III. PROCEDIMENT DE COMPRA O RENOVACIÓ DE PASSIS

 

L’Usuari declara que sap i accepta que només l’execució i el seguiment complets del procediment de compra o renovació de PASSIS previstos en el Lloc Web, que acaba amb la confirmació de compra o de renovació par part de l’Usuari en el quadre de diàleg “COMPRAR PASSIS”, constitueix una sol·licitud completa, formal i efectiva de compra o renovació de PASSIS. L’execució parcial del procediment de compra o de renovació per part de l’Usuari no suposa en cap cas la creació d’una relació contractual o precontractual entre l’Usuari i PAESA.

 

La Renovació de PASSIS des del Lloc Web està subjecta a la lectura i acceptació d’aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació, i també a la lectura i acceptació de les Condicions Generals quan siguin aplicables. L’acceptació es manifesta fent clic a l’enllaç “He llegit i accepto els termes i condicions”, i significa l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Específiques de Compra o Renovació d'acord amb la versió que hi hagi publicada en el moment d’inici del procés de compra o de renovació.

 

Els PASSIS que es poden comprar o renovar des del Lloc Web, d’acord amb el procediment establert en aquesta clàusula i amb la resta de Condicions Específiques de Compra o Renovació, són vàlids per a accedir a les instal·lacions que corresponguin per a cada tipologia d’entrada, només per a les dates o, si és el cas, períodes indicats, i en les condicions contractades.

 

PAESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar de l’incompliment per part de l’Usuari del Procediment de Compra o Renovació de PASSIS descrit en aquesta clàusula i en la resta de les Condicions Específiques de Compra o Renovació.

 

Tot seguit, s’exposa el procediment que cal seguir:

 

A.- Procediment de Compra o Renovació de PASSIS

 

L’Usuari ha de completar tot el procediment de Compra o Renovació de PASSIS corresponent, disponible al Lloc Web, i aportar la informació que se li demani.

 

Durant el procediment de Compra o Renovació de PASSIS, l’Usuari ha de seguir els passos següents:

 

PAS 1 - REGISTRA’T (només en el cas de Renovació)

 

En primer lloc, l’Usuari s’ha de registrar indicant el número de PASSI que vol renovar, el DNI de la persona titular i prémer el botó “RENOVAR PASSI”.

 

PAS 2 - SELECCIONA EL TIPUS DE PASSI

 

L’Usuari ha d’indicar a les caselles pertinents la quantitat de PASSIS que ha escollit i els ha d’afegir al carretó electrònic prement el botó corresponent.

 

L’Usuari pot veure la tipologia de PASSIS, el preu unitari (IVA inclòs) i la quantitat escollida.

 

Els preus dels PASSIS són els que consten en cada moment al Lloc Web, tenint en compte les dates i altres circumstàncies concretes de cada entrada, tret que hi hagi errada ortogràfica o tipogràfica. PAESA es reserva el dret de modificar aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació.

 

PAS 3 - APORTACIÓ DE DADES PER PART DE LA PERSONA QUE COMPRA O RENOVA ELS PASSIS I ELS BENEFICIARIS

 

Només recollim de l’Usuari les dades de caràcter personal necessàries per a la Compra o Renovació dels PASSIS que siguin obligatòries (marcades amb un asterisc (*)) i les dades optatives que PAESA consideri convenients; sempre d'acord amb les finalitats a què es refereix la Clàusula IV d’aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació de PASSIS.

 

Un cop s’hagin introduït correctament les dades anteriors, l’Usuari ha de fer clic al botó “Continua” per tirar endavant la Compra o la Renovació dels PASSIS.

 

PAS 4 - PAGAMENT SEGUR

 

L’Usuari visualitza la Compra o Renovació de PASSIS acumulada fins al moment i l’import acumulat de l’operació (IVA inclòs).

 

L’Usuari ha d’introduir les dades de pagament sol·licitades perquè després es pugui fer el càrrec de l’import corresponent a la Compra o Renovació de PASSIS.

 

Si es detecta una errada en les dades aportades, l’Usuari les pot corregir fent clic al botó “torna”.

 

La compra o renovació es considera feta un cop l’Usuari ha acceptat la confirmació corresponent de la Compra o Renovació de PASSIS prement el botó “COMPRAR PASSI” o "RENOVAR PASSI", i sempre que PAESA en rebi el pagament.

 

L’Usuari pot veure el resum de la Compra o Renovació de PASSIS i el codi de cada PASSI en el quadre de diàleg “imprimeix els PASSIS”. Els haurà d’imprimir i lliurar-los a l’Oficina del Club PortAventura o el lloc on s'estipuli, per tal que se li lliurin els PASSIS que li corresponguin.

 

B.- Modificacions en la Compra o Renovació de PASSIS i anul·lació o cancel·lació de PASSIS

 

No s’admeten modificacions de compres o renovacions fetes des d’aquest Lloc Web. A aquest efecte, l’Usuari es pot adreçar al Centre d’Atenció al Client esmentat.

 

Cap compra o renovació de PASSIS feta des del Lloc Web no es pot anul·lar ni cancel·lar; per tant, no es retornarà cap import.

 

 

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Responsable del fitxer

 

Port Aventura Entertainment, S.A.U., d’ara en endavant PortAventura World, amb domicili de contacte a l’av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, telèfon (+34) 977 779 000 i adreça electrònica portaventura@portaventura.es, és el responsable dels fitxers on s’inclouen les dades personals que es recullen i tracten en aquesta pàgina web. Aquests fitxers estan degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Recollida de dades

 

PortAventura World només recull les dades de caràcter personal que se li faciliten mitjançant els formularis inclosos a la seva pàgina web o les adreces electròniques de PortAventura.

 

Ús i finalitats de les dades recollides

 

Aquesta pàgina web recull dades de caràcter personal amb les finalitats que es descriuen tot seguit. Si no esteu d’acord amb alguna de les finalitats, podeu comunicar-ho a l’adreça electrònica portaventura@portaventura.es. L’ús i les finalitats previstos són:

 

Compra d’entrades i passis

 

La informació que ens proporcioneu mitjançant els formularis de compra d’entrades i passis es fa servir per gestionar i facturar la reserva i la venda d’entrades a les nostres instal·lacions.

 

Reserves d’hotels i restaurants

 

La informació que ens proporcioneu mitjançant els formularis de reserves d’hotels i restaurants es fa servir per gestionar la vostra reserva.

 

Línia 902

 

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu a la nostra línia d’atenció telefònica s’incorporen als nostres fitxers, on són tractades per al control de qualitat i amb la finalitat també de gestionar les reserves o consultes que ens feu. Les dades recollides s’emmagatzemen confidencialment i segons les mesures de seguretat establerteslegalment. Podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació, oposició o rectificació de les vostres dades de caràcter personal a l’adreça electrònica info@portaventura.es, o mitjançant comunicació escrita (adjuntant-hi una còpia del document nacional d’identitat) adreçada a Port Aventura Entertainment, S.A.U. (Assessoria Jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona).

 

Butlletí d’informació

 

Les dades personals que ens faciliteu mitjançant els formularis de subscripció al nostre butlletí d’informació, els formularis de contacte o la reserva d’entrades, passis, restaurants o hotels, es fan servir per enviar-vos informació comercial sobre els productes i els serveis de PortAventura World. Si no voleu rebre aquest tipus d’informació, marqueu la casella que trobareu en el formulari de recollida de dades. O també podeu comunicar-nos-ho a l’adreça electrònica info@portaventura.es.

 

Promocions, concursos i sortejos

 

La informació que ens faciliteu mitjançant els formularis de participació en concursos, promocions o sortejos, es fa servir per organitzar i gestionar aquests actes. Cada promoció, oferta o sorteig té les seves pròpies bases o condicions particulars.

 

Enviament d’informació

 

PortAventura World fa servir les dades personals que ens faciliteu en els formularis o correus electrònics de contacte amb la finalitat de respondre les sol·licituds d’informació que ens envieu.

 

Comunicació de dades a tercers

 

PortAventura World preveu la comunicació de les vostres dades a tercers en els casos que es descriuen tot seguit. Si no esteu d’acord amb alguna d’aquestes cessions, podeu comunicar-ho a l’adreça electrònica portaventura@portaventura.es. Les comunicacions previstes són:

 

Comunicacions establertes per la llei

 

Les vostres dades es comunicaran a tercers en els casos en què una norma legal ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc.).

Gestió de pagaments

 

Les vostres dades personals es comunicaran a tercers quan sigui necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament que es facin servir).

 

Exercici de drets

 

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol·licitud d’exercici corresponent (adjuntant-hi còpia d’un document d’identitat oficial (DNI, carnet de conduir o passaport)) a l’adreça electrònica info@portaventura.es, o a l’adreça física Port Aventura Entertainment, S.A.U. (Assessoria Jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, CP 43480 Vila-seca (Tarragona).

 

Versió

 

Aquesta política de privacitat data del 20/3/17 i qualsevol modificació que se’n facies publicarà en aquesta pàgina web.

 

 

V. POLÍTICA DE COOKIES

 

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-vos publicitat d’acord amb les vostres preferències mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, entenem que n’accepteu l’ús. Podeu modificar la configuració i obtenir més informació aquí.

 

 

VI. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

 

PAESA ha elaborat aquest Lloc Web de bona fe, fent servir informació procedent de fons internes i externes, i l’ofereix als Usuaris tal com està actualment amb la possibilitat que contingui imprecisions o errades.

 

PAESA no fa manifestacions ni ofereix garanties de cap mena, ni explícites ni implícites, en relació amb el funcionament del Lloc Web o de la informació, contingut, programari, materials o productes que s’hi inclouen o en què basi el seu funcionament. Fins on la legislació aplicable ho permeti, PAESA queda exempta de qualsevol responsabilitat, tant explícita com implícita. PAESA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin derivar de l’Ús del Lloc Web; inclosos, entre d’altres, qualssevol danys i perjudicis que es puguin produir de manera directa o indirecta.

 

PAESA no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ser conseqüència del tall del servei per part del Lloc Web. Tampoc no se’n fa de la continuïtat del servei.

 

Per altra banda, PAESA rebutja la responsabilitat per les possibles errades o deficiències de seguretat que puguin tenir lloc de resultes de l’ús per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, o de l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari en el navegador, o dels danys, errades o inexactituds que puguin resultar del seu mal funcionament.

 

L’Usuari haurà de respondre dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PAESA pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions Generals i, en particular, de les Condicions Específiques de Compra o Renovació.

 

 

VII. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES         

 

Si alguna de les presents Condicions Específiques de Compra o Renovació es declara, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia només afecta la disposició o part de disposició que s’hagi declarat nul·la o ineficaç. La resta de Condicions Específiques de Compra o Renovació subsistiran i només la disposició o part de disposició afectada es considerarà no inclosa, tret que, tractant-se d’una disposició essencial de les Condicions Específiques de Compra o Renovació, calgui afectar-les de manera integral.

 

 

VII. POLÍTICA DE DESISTIMENT

 

Segons les característiques dels productes venuts (entrades o reserves d’hotel per a una data o període concrets) són aplicables les condicions establertes a l’art. 103. I) de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i en queda exclòs el dret de desistiment al sistema de compra d’entrades o reserves hoteleres. 

HORARIS I CALENDARIS

COM S'ARRIBA AL RESORT?

DESCOMPTES EN LES ENTRADES EN LÍNIA