Condiciones Generals d'accés i utilització

ACCÉS I UTILITZACIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Utilització (d’ara endavant, les Condicions Generals) regulen l’accés i l’ús d’aquest Lloc Web, accessible mitjançant l’adreça www.portaventura.es (d’ara endavant, el Lloc Web), propietat de Port Aventura Entertainment, S.A.U. (d’ara endavant, PAESA). L’accés i la utilització del Lloc Web per part de l’Usuari (d’ara endavant, l’Usuari) són de caràcter gratuït i la seva visualització no implica cap subscripció o registre previs. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes mitjançant el Lloc Web pot requerir el registre de l’Usuari en els termes que es descriuen més endavant, i l’acceptació per endavant de determinades condicions específiques que desenvolupen i complementen aquestes Condicions Generals.

Les dades identificatives del propietari i responsable del Lloc Web són les que figuren a continuació:

Port Aventura Entertainment, S.A.U.
Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2
43480 Vila-seca/ Tarragona
Registre Mercantil de Tarragona, tom 2504 de Societats, foli 158, full T-40.500
NIF: A-63-776306 
Adreça electrònica: portaventura@portaventura.es
Tel.: (+34) 977 779 000
Fax: (+34) 977 779 111

L’accés i la utilització del Lloc Web estan subjectes al contingut d’aquestes condicions generals i, en conseqüència, es regiran pel contingut d’aquestes Condicions Generals, sense perjudici de les condicions específiques que siguin aplicables a serveis concrets.

En aquest sentit, es fa constar expressament que el sol fet d’accedir i fer servir el Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i comporta que l’usuari accepta plenament i sense reserves el contingut total de les Condicions Generals i, si escau i són aplicables, les condicions específiques, en la versió publicada al Lloc Web en el moment de l’accés. En conseqüència, l’Usuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir atentament la totalitat de les condicions cada vegada que es proposi fer servir el Lloc Web. Les condicions específiques són aplicables a determinats productes, serveis i continguts oferts als Usuaris mitjançant el Lloc Web; l’accés i/o la utilització del Lloc Web estan subjectes a aquestes condicions, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Per tant, si l’Usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals ha d’abstenir-se d’accedir al Lloc Web i operar a través del Lloc Web.

L’Usuari coneix i accepta, pel fet de visitar el Lloc Web, que les dades i la informació contingudes al Lloc Web apareixen únicament i exclusivament com a informació de caràcter preliminar a l’atenció de l’Usuari i que, en un moment donat, poden incloure errors, imprecisions o no estar actualitzades.

PAESA es reserva la facultat de modificar i actualitzar, en qualsevol moment, la informació continguda al Lloc Web, la configuració i presentació, així com aquestes Condicions Generals o específiques, en qualsevol moment segons el seu criteri, i sense necessitat d’avís previ. És responsabilitat de l’Usuari la lectura de les condicions en cada accés i/o ús.

L’Usuari declara que és major d’edat, de conformitat amb el seu dret nacional, i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquestes Condicions Generals, així com per utilitzar i, si escau, contractar a través del Lloc Web, de conformitat amb les condicions específiques que siguin aplicables. Respecte a les condicions, l’Usuari declara que les coneix, les entén i les accepta totalment. El Lloc Web disposa d’algunes aplicacions especialment adreçades a l’entreteniment dels infants. Totes són de caràcter gratuït i l’accés i ús per part de menors ha de ser en tot cas supervisat i dirigit per l’Usuari, que declara expressament que l’ús de les aplicacions per part de menors es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Els jocs que hi ha al Lloc Web volen contribuir al desenvolupament mental dels infants i els adolescents, amb el benentès que no contenen missatges contraris a l’ordenament legal, ni inciten a la violència o a activitats delictives o a qualsevol forma de discriminació, no tenen contingut per a adults i no inciten a la compra de serveis o productes de PAESA. Malgrat això, PAESA desaconsella una exposició prolongada als jocs. L’Usuari exonera PAESA de tota responsabilitat amb relació a l’incompliment eventual de les recomanacions exposades.

Aquest Lloc Web ha estat desenvolupat en benefici dels clients finals i, per tant, els serveis als quals permet accedir no van adreçats a empreses majoristes, minoristes, ni a cap tipus d’intermediari, sigui del sector del oci, del turisme o de qualsevol altre sector. En conseqüència, l’Usuari reconeix i accepta que el Lloc Web és, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats mitjançant el Lloc Web són per a ús o consum propis; és, a més, responsabilitat seva l’accés, la utilització, l’ús o el consum, per part de tercers, dels productes o serveis oferts al Lloc Web als quals accedeixin, que utilitzin o contractin en nom seu. En aquest sentit, l’Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del Lloc Web, i dels seus serveis, es duen a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari declara que tota la informació que proporciona mentre fa ús del Lloc Web és certa, veritable, completa i precisa.

L’Usuari es compromet a fer servir el Lloc Web de conformitat amb la legislació vigent, segons el que disposen les Condicions Generals i les condicions específiques, quan les darreres siguin aplicables, amb la moral, els bons costums acceptats generalment i amb l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen les Condicions Generals i les condicions específiques que siguin aplicables, o de forma lesiva per als drets i interessos de PAESA o de tercers, o de qualsevol altra forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web impedint la utilització normal per part dels Usuaris.

PAESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés i/o la utilització del seu Lloc Web en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, als Usuaris inscrits que incompleixin aquestes Condicions Generals i/o les condicions específiques, quan siguin aplicables. 

 

GARANTIES D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

PAESA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels productes, serveis o continguts que s’hi ofereixen, ni que el contingut del Lloc Web no contingui errors o no estigui actualitzat; en aquest sentit, queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies. PAESA durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícies d’errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts, totes les mesures necessàries per esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Igualment, PAESA no garanteix la fiabilitat tècnica del seu Lloc Web, ni l’accés a les diverses pàgines, ni la fiabilitat dels continguts proporcionats per tercers mitjançant el Lloc Web. PAESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin resultar de la manca de certesa, veracitat, disponibilitat, continuïtat, licitud, actualització i naturalesa d’aquests continguts.

PAESA manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària actualment per a l’accés i/o la utilització del Lloc Web. No obstant això, PAESA no garanteix l’eventual existència d’algun virus o altres elements tecnològics nocius que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari introduïts, per qualsevol mitjà, per tercers. Igualment, PAESA manifesta que el seu Lloc Web l’han dissenyat, creat i implementat tercers a petició de PAESA, i que compta amb sistemes de seguretat adequats en funció de la tecnologia actual. 

 

SERVEIS OFERTS PER PORTAVENTURA MITJANÇANT EL LLOC WEB

A) CLUB PORTAVENTURA

Per adquirir la condició de soci del Club PortAventura (d’ara endavant, el Soci), l’Usuari ha d’adquirir un passi anual d’accés a PortAventura Park, a l’Oficina del Club PortAventura que el parc té ubicada a l’entrada d’accés, i emplenar amb les seves dades personals el formulari de sol·licitud d’ingrés pertinent.

El registre d’un menor d’edat com a Soci l’ha de dur a terme el seu representant legal, que és el responsable d’incloure les dades personals del menor que es requereixin, als efectes de tramitar sol·licitud oportuna.

El passi anual expedit per PAESA és vàlid durant el termini d’un any a partir de la data d’emissió.

El preu del passi anual depèn de l’edat de l’Usuari sol·licitant. Els preus del passi anual són els que es mostren al Lloc Web en cada moment, tret d’errors ortogràfics o tipogràfics; en aquests casos, PAESA es reserva el dret de modificar, a discreció, les condicions relatives a la inscripció i el registre del Soci.

Un cop lliurat el passi de Soci en les condicions previstes en els paràgrafs anteriors, aquest gaudeix de ple dret dels avantatges que en cada moment comporta la condició de Soci.

La condició de Soci es perd quan es deixa de ser titular d’un passi anual d’accés a PortAventura Park.

Els drets i les obligacions dels Usuaris en qualitat de Soci estan subjectes al que s’exposa en aquestes Condicions Generals, en la mesura en què els siguin aplicables, així com a les Normes de Funcionament de PortAventura, que es poden consultar al Lloc Web o sol·licitar per qualsevol dels mitjans següents:

Tel.: [ 902 202 220 ] 
Adreça electrònica: [portaventura@portaventura.es]

B) BORSA DE TREBALL

Sempre que ho consideri oportú, PAESA pot oferir informació de les seves ofertes d’ocupació al Lloc Web. L’Usuari, si està interessat en qualsevol de les ofertes d’ocupació de referència, pot remetre el seu currículum vitae i una fotografia recent a l’adreça següent:

Port Aventura Entertainment, S.A.U.
Departament de Recursos Humans
Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2
43480 Vila-seca/ Tarragona (Apt. 90)
Fax: 977 779 0 97
A/e: recursos.humanos@portaventura.es

L’Usuari també pot emplenar en línia la sol·licitud d’ocupació continguda en el Lloc Web, on se li demanaran una sèrie de dades de caràcter personal. Aquestes dades de caràcter personal gaudeixen dels drets i les garanties establerts a la Clàusula IV de aquestes Condicions Generals.

PAESA es reserva el dret de no acceptar ni tramitar sol·licituds incompletes. Les dades personals de les sol·licituds incompletes no s’inclouran a la Base de Dades de candidats de PAESA, ni seran arxivats, emmagatzemats o tractats de cap manera.

PAESA posa de manifest que les ofertes d’ocupació incloses al Lloc Web tenen l’única finalitat d’informar qualsevol persona que hi pugui estar interessada. En aquest sentit, ni les ofertes d’ocupació disponibles al Lloc Web ni la tramesa de la sol·licitud per part de l’Usuari representen cap mena de compromís o relació laboral, ja sigui de caràcter precontractual o contractual, entre PAESA i l’Usuari sol·licitant. De la mateixa manera, les ofertes d’ocupació subministrades per PAESA mitjançant el Lloc Web poden ser retirades a la seva discreció, ja sigui perquè el lloc o l’oferta s’han cobert o per la retirada de l’oferta.

L’Usuari declara, sota la seva responsabilitat, que tota la informació que subministra en el formulari de sol·licitud d’ocupació és certa, veritable, completa, precisa i fa referència a la persona sol·licitant. 

C) INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA HOTELERA I LA RESERVA DE SERVEIS D’ALLOTJAMENT

El Lloc Web inclou informació sobre la reserva d’allotjaments turístics a PortAventura.

L’Usuari pot reservar allotjaments turístics mitjançant el Lloc Web. Es fa constar que, als únics efectes d’aquestes Condicions Generals, així com de les condicions específiques que siguin aplicables, s’entén per allotjament turístic:

• L’estada en un dels hotels de PortAventura.
• Més l’accés a PortAventura Park tantes vegades com vulgui durant l’estada esmentada.
• Més un dia d’accés a PortAventura Caribe Aquatic Park, o bé descomptes en el preu de l’entrada en funció de les dates i els dies d’estada als hotels. Les condicions es poden consultar al Lloc Web. Es fa constar que la visita es farà de conformitat amb les dates i l’horari d’obertura al públic del parc aquàtic, i segons la disponibilitat d’aforament. No es pot reclamar cap quantitat per la restricció d’accés per motius de limitació d’aforament.

Es fa constar que l’accés a PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park està supeditat al fet que estiguin oberts i hi hagi disponibilitat. De la mateixa manera, durant les dates en què les instal·lacions de PortAventura Park i/o PortAventura Caribe Aquatic Park romanguin tancades al públic, totalment o parcialment, s’entén per Paquets Turístics, als efectes d’aquestes Condicions Específiques, únicament l’estada en un dels hotels de PortAventura i, si escau, del parc o zona que estiguin oberts.

Les reserves d’allotjaments turístics que es facin mitjançant el Lloc Web queden expressament subjectes a les condicions específiques de reserva d’allotjaments turístics, que es poden consultar durant el procés de reserva, sense perjudici del que disposen aquestes Condicions Generals

Les dades de caràcter personal introduïdes per l’Usuari gaudeixen dels drets i les garanties establerts a la Clàusula IV d’aquestes Condicions Generals.

Els preus són els que es mostren al Lloc Web de PAESA en cada moment segons les dates i altres circumstàncies concretes de cada reserva, llevat d’errors ortogràfics o tipogràfics; en aquests casos, PAESA es reserva el dret de modificar les condicions específiques relatives a la sol·licitud de reserva en línia.

Els drets i les obligacions dels Usuaris, tant durant la reserva d’allotjaments turístics com després de reservar-los, també estan subjectes al que s’exposa en aquestes Condicions Generals, a les condicions específiques de reserva, així com a les Normes de Funcionament de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park i a les Normes de Funcionament dels hotels, que es poden consultar al Lloc Web i estan a la seva disposició a les oficines d’Atenció al Client de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park i a la recepció de cada hotel. A més, aquesta informació pot ser facilitada a l’Usuari si així ho sol·licita per:

Tel.: [902 202 220 des d’Espanya o +34 977 779 090 des d’altres països] 
A/e: [portaventura@portaventura.es]
 

L’Usuari pot consultar les condicions de reserva de l’allotjament als hotels de PortAventura durant el procés de reserva.


D) VENDA D’ENTRADES

L’Usuari pot comprar entrades d’accés a PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park mitjançant el Lloc Web. Els tipus d’entrada que l’Usuari pot adquirir són els que en cada moment estan disponibles al Lloc Web.

La compra d’entrades d’accés a PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park mitjançant el Lloc Web queden expressament subjectes a les condicions específiques de compra d’aquestes entrades, establertes a aquest efecte, sense perjudici del que disposen aquestes Condicions Generals.

Les dades de caràcter personal que introdueixi l’Usuari gaudeixen dels drets i les garanties establerts a la Clàusula IV d’aquestes Condicions Generals.

Els preus de les entrades són els que es mostren al Lloc Web de PAESA en cada moment, segons les dates i altres circumstàncies concretes de cada entrada, tret d’errors ortogràfics o tipogràfics; en aquests casos, PAESA es reserva el dret de modificar les condicions específiques relatives a la compra en línia.

Els drets i les obligacions dels usuaris, tant durant l’adquisició d’entrades com un cop adquirides, estan també subjectes al que s’exposa en aquestes Condicions Generals, a les condicions específiques pertinents i a les Normes de Funcionament de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park, que es poden consultar al Lloc Web i estan a la seva disposició a les oficines d’Atenció al Client de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park. Aquesta informació pot ser facilitada a l’Usuari si així ho sol·licita. 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. us informa que les dades personals obtingudes mitjançant aquest document passaran a formar part de fitxers propietat de l’empresa amb la finalitat de reservar i vendre entrades a les nostres instal·lacions, i per a l’enviament, tret que us hi oposeu marcant la casella que correspon, de comunicacions comercials, pròpies o de tercers, relacionades amb productes i serveis nostres.

Algunes de les dades són obligatòries per poder continuar amb el procés de compra. Si les ometeu, no podrem processar la compra. Tota la informació que recollim mitjançant el formulari la desem i tractem d’acord amb les mesures de confidencialitat i seguretat que estableix la llei.

També us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça info@portaventura.es, o bé mitjançant una comunicació escrita, que heu d’acompanyar d’una còpia del vostre document nacional d’identitat i enviar-la a Port Aventura Entertainment S.A.U. (Asesoría Jurídica) Av. De l’Alcalde Pere Molas, km 2, C.P. 43480, Vila-seca (Tarragona).

L’Usuari és conscient que PAESA pot introduir fragments d’informació (en endavant, galetes) en el disc dur del seu ordinador cada vegada que accedeix al lloc web de PAESA. Aquestes galetes s’inclouen amb l’objectiu de proporcionar informació de les visites dels usuaris i ens permet analitzar el tràfic que generen. Així, PAESA obté informació addicional de les característiques dels usuaris que visiten el lloc web per oferir-los serveis personalitzats i millorar els continguts del lloc en benefici de l’Usuari.

L’Usuari pot desactivar el sistema de personalització del lloc web en qualsevol moment. La majoria de navegadors accepten la utilització de galetes per defecte, però l’Usuari pot modificar la configuració del navegador i eliminar-les; malgrat desactivar-les, l’Usuari pot continuar fent servir la majoria dels serveis oferts al lloc web.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc Web (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, fitxers de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de PortAventura, o bé està autoritzada per utilitzar-los, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva de PAESA, o bé està autoritzada per utilitzar-lo, i està protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el programari utilitzat en l’ús i el desenvolupament del Lloc Web és propietat de PAESA, o bé està autoritzada per utilitzar-lo, i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

PortAventura i les seves marques són marques registrades propietat de PAESA. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Lloc Web poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Es prohibeix expressament qualsevol altre ús del contingut del Lloc Web, així com del disseny, la configuració i forma d’exposició, incloses, a títol enunciatiu i no limitador, la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, ja sigui amb fins comercials o merament divulgatius.

És política de PAESA no acceptar materials, idees o suggeriments de caràcter creatiu, llevat de quan se sol·licitin expressament, per tal d’evitar qualsevol confusió si hi hagués cap mena de similitud amb les idees trameses pels Usuaris i les idees desenvolupades per PAESA. A aquest efecte, li demanem que no ens remeti cap tipus de material ni idea original. Qualsevol comunicació efectuada, no serà tractada confidencialment i pot ser utilitzada per PAESA per a qualsevol finalitat, incloses, sense caràcter limitador, la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial. 

 

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

El Lloc Web pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, com ara, entre d’altres, enllaços d’hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l’Usuari accedir a llocs web diferents del Lloc Web o llocs web de tercers (d’ara endavant, Enllaços). La inclusió d’aquests Enllaços té per objecte únic facilitar als usuaris l’accés a informació disponible que ofereixen tercers.

Aquests Enllaços no impliquen ni el control ni l’acceptació ni l’aprovació per part de PAESA dels continguts o serveis que ofereixen a l’Usuari. Per tant, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització d’aquests Enllaços, ja que PAESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat amb relació a la informació, les dades, els fitxers, els productes, els serveis i qualsevol tipus de material que hi hagi a les pàgines a les quals s’accedeix mitjançant aquests Enllaços.

La inclusió d’enllaços de qualsevol mena a altres llocs web no implica que PAESA promocioni, avali, garanteixi o recomani aquests llocs. Els enllaços que hi ha al Lloc Web de PAESA s’ofereixen exclusivament com a referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, la titularitat, els serveis o els productes oferts. 

ENLLAÇOS AL LLOC WEB

Qualsevol enllaç, en els termes definits a la clàusula anterior, entre qualsevol lloc web i el Lloc Web no implica, pel sol fet de ser-hi, cap relació legal entre el Lloc Web de PortAventura i l’altre Lloc Web vinculat a l’enllaç, ni el coneixement o l’acceptació per part de PAESA de la seva existència i del seu contingut.

PAESA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar de la utilització dels serveis i els continguts del lloc web vinculat a l’enllaç del seu Lloc Web. 

 

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

Aquest Lloc Web ha estat elaborat de bona fe per PAESA amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris, tot i que pot contenir imprecisions o errates.

PAESA no fa manifestacions ni ofereix garanties de cap mena, siguin explícites o implícites, quant al funcionament del Lloc Web o a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que s’hi inclouen o en què es basi el seu funcionament. En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, PAESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat, explícita o implícita. PAESA no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar de l’ús d’aquest Lloc Web, inclòs, entre d’altres, qualsevol dany i perjudici es pugui produir, directament o indirecta, sobretot els que puguin derivar de la interrupció o continuïtat del servei per part del Lloc Web.

De la mateixa manera, PAESA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que puguin produir-se per la utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió endarrerida o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari al navegador, o dels danys, errors o inexactituds que puguin derivar-se del mal funcionament.

L’Usuari ha de respondre envers qualsevol dany o perjudici que PAESA pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions Generals i, en particular, de les condicions específiques. 

 

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta només aquesta disposició, o la part que es consideri nul·la o ineficaç, i en tota la resta subsisteixen les Condicions Generals la disposició, o la part que se’n consideri afectada, es considera exclosa, llevat que, si la disposició es considera essencial per a aquestes Condicions Generals, es vegin afectades totalment.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals, així com les condicions específiques i totes les relacions que puguin sorgir per l’accés i la utilització del Lloc Web entre Usuari i PAESA, s’interpreten i es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals o condicions específiques, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.