CONDICIONS GENERALS

arrow-blue

Condiciones Generals d'accés i utilització

 

 1. ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Utilització (d’ara endavant, «les Condicions Generals») regulen l’accés i l’ús d’aquest Lloc Web, accessible mitjançant

l’adreça http://www.portaventuraworld.com (d’ara endavant, «el Lloc Web»), propietat de Port Aventura Entertainment, S.A.U. (d’ara endavant, «PAESA» o «PortAventura World»). L’accés i la utilització del Lloc Web per part de l’Usuari (d’ara endavant, «l’Usuari») són de caràcter gratuït i la seva visualització no implica cap subscripció o registre previs. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes mitjançant el Lloc Web pot requerir el registre de l’Usuari en els termes que es descriuen més endavant, i l’acceptació per endavant de determinades condicions específiques que desenvolupen i complementen aquestes Condicions Generals.

 

Les dades identificatives del propietari i responsable del Lloc Web són les que figuren a continuació:

 

Port Aventura Entertainment, S.A.U.

Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2

43480 Vila-seca/Tarragona

Registre Mercantil de Tarragona, tom 2504 de Societats, foli 158, full T-40.500

NIF: A-63-776306

Adreça electrònica: portaventura@portaventura.es

Tel.: (+34) 977 779 090

Fax: (+34) 977 779 111

 

 

 

L’accés i la utilització del Lloc Web estan subjectes al contingut d’aquestes Condicions Generals i, en conseqüència, es regiran pel contingut d’aquestes Condicions Generals, sense perjudici de les condicions específiques que siguin aplicables a serveis concrets.

 

En aquest sentit, es fa constar expressament que el sol fet d’accedir i fer servir el Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i comporta que l’Usuari accepta plenament i sense

 

reserves el contingut total de les Condicions Generals i, si escau i són aplicables, les condicions específiques, en la versió publicada al Lloc Web en el moment de l’accés. En conseqüència, l’Usuari, ha de llegir atentament la totalitat de les condicions cada vegada que es proposi fer servir el Lloc Web. Les condicions específiques són aplicables a determinats productes, serveis i continguts oferts als usuaris mitjançant el Lloc Web; l’accés i/o la utilització del Lloc Web estan subjectes a aquestes condicions, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Per tant, si l’Usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals ha d’abstenir-se d’accedir al Lloc Web i operar a través del Lloc Web.

 

L’Usuari coneix i accepta, pel fet de visitar el Lloc Web, que les dades i la informació contingudes al Lloc Web apareixen únicament i exclusivament com a informació de caràcter preliminar a l’atenció de l’Usuari i que, en un moment donat, poden incloure errors, imprecisions o no estar actualitzades. Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, el que disposa aquesta clàusula no afecta al contingut de l’oferta, la publicitat o la promoció de les prestacions de PAESA; a les condicions jurídiques o econòmiques, ni a les garanties aplicables als serveis que ofereix PAESA. Tot això, amb l’observació rigorosa de la normativa aplicable a la protecció dels consumidors i els usuaris.

 

Aquestes Condicions Generals són vigents a partir de la data de la seva darrera actualització, la qual s’indica al final d’aquest document. PAESA es reserva la facultat de modificar i actualitzar, en qualsevol moment i segons el seu criteri, la informació continguda al Lloc Web, la configuració i presentació, així com aquestes Condicions Generals o específiques, les quals, en tot cas, entraran en vigor a partir de la seva publicació i s’aplicaran exclusivament als usuaris que accedeixin al Lloc Web amb posterioritat a la data indicada. Així, doncs, si es modifiquen aquestes Condicions Generals, amb l’observança rigorosa de la normativa aplicable a la protecció de consumidors i usuaris, PAESA respectarà els compromisos i acords que s’hagin adquirit amb els usuaris abans de l’aplicació de la modificació.

 

L’Usuari declara que és major d’edat, de conformitat amb el seu dret nacional, i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquestes Condicions Generals, així com per utilitzar i, si escau, contractar a través del Lloc Web, de conformitat amb les condicions específiques que siguin aplicables. Respecte a les condicions, l’Usuari declara que les coneix, les entén i les accepta totalment.

 

Aquest Lloc Web s’ha desenvolupat en benefici dels clients finals i/o de les persones jurídiques i, per tant, els serveis als quals es pot accedir des del Lloc Web poden adreçar-se tant als clients finals com a les persones jurídiques, i ambdós hauran de reunir els requisits establerts en cada cas per a cadascun d’ells. En concret, l’Usuari final reconeix i accepta que el Lloc Web és exclusivament i únicament per al seu ús personal, i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats són per al seu propi ús o consum. És responsabilitat del client final l’accés, l’ús o el consum per part de tercers en nom seu dels productes o serveis oferts en aquest Lloc Web.

 

L’Usuari declara que tota la informació que proporciona mentre fa ús del Lloc Web està actualitzada i que és certa, veritable, completa i precisa.

 

L’Usuari es compromet a fer servir el Lloc Web de conformitat amb la legislació vigent, segons el que disposen les Condicions Generals i les condicions específiques, quan les darreres siguin aplicables, amb la moral, els bons costums acceptats generalment i amb l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen les Condicions Generals i les condicions específiques que siguin aplicables, o de forma lesiva per als drets i interessos de PAESA o de tercers, o de qualsevol altra forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web impedint la utilització normal per part dels usuaris.

 

PAESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés i/o la utilització del seu Lloc Web en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, als usuaris inscrits que incompleixin aquestes Condicions Generals i/o les condicions específiques, quan siguin aplicables.

 

 

 

 1. GARANTIES D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

 

PAESA no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del Lloc Web, que es poden veure’s impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies alienes al seu control. PAESA durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícies d’errors, desconnexions, visualització incorrecta o avaries, totes les mesures necessàries per esmenar els errors tècnics, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

 

PAESA manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària actualment per a l’accés i/o la utilització del Lloc Web. No obstant això, i malgrat la implementació de mesures tècniques de seguretat, PAESA no garanteix l’absència d’algun virus o altres elements tecnològics nocius que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari introduïts, per qualsevol mitjà, per tercers. Igualment, PAESA manifesta que el seu Lloc Web l’han dissenyat, creat i implementat tercers a petició de PAESA, i que compta amb sistemes de seguretat adequats en funció de la tecnologia actual.

 

 

 

 1. SERVEIS OFERTS PER PORTAVENTURA WORLD MITJANÇANT EL LLOC WEB

 

 1. +PortAventura CLUB

 

Per tenir la condició de soci de +PortAventura CLUB (en endavant, el «Soci»), l’Usuari ha d’adquirir algun dels passis de PortAventura World, els quals, segons la tipologia, donen dret a l’accés, total o parcial, a PortAventura Park, a PortAventura Park i Caribe Aquatic Park, o a PortAventura Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari Land els dies i les hores d’obertura al públic, ja sigui totalment o parcialment, i permeten gaudir dels espectacles, les atraccions i la resta d’instal·lacions de cada parc, respectant-ne sempre les restriccions d’accés, funcionament, operativa i seguretat.


Els passis es poden adquirir a l’Oficina del Club o en aquest Lloc Web. Si es compren a través del Lloc Web, el destinatari pot consultar el document electrònic de formalització del contracte en aquest mateix apartat. L’adquisició del Passi comporta l’acceptació del contingut de les normes de +PortAventura CLUB, així com les Normes de Funcionament de PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park i Ferrari Land, que cal complir al llarg de l’estada a les instal•lacions de PortAventura World. Les Normes de Funcionament estan exposades al públic als cartells informatius i estan a disposició dels visitants a l’Oficina d’Atenció al Visitant, als taulells de Guest Service dels hotels del resort i en aquest Lloc Web.


La inscripció d’una persona menor d’edat com a Soci l’ha de fer el seu representant legal, que serà l’encarregat i el responsable de facilitar les dades personals del menor que es demanin per poder gestionar la sol·licitud d’inscripció.

 

El preu dels passis depèn de l’edat de l’Usuari que n’hagi de ser el titular. Els preus aplicables a la compra dels passis són els que es mostren al Lloc Web en el moment en què s’adquireixin.

Un cop adquirit el Passi, d’acord amb les condicions previstes en els paràgrafs anteriors, el Soci gaudirà de ple dret dels avantatges que en cada moment comporti la condició de Soci. La vigència del Passi comença a partir de la data de compra i és vàlid durant 365 dies.

 

La condició de Soci es perd quan es deixa de ser titular d’algun dels passis de PortAventura World.

 

Els passis es poden abonar mitjançant algun dels mètodes de pagament següents:

 

En un únic pagament amb targeta de crèdit/dèbit o en efectiu si es compren presencialment a l’Oficina del Club; en un únic pagament amb targeta de crèdit/dèbit a través del Lloc Web; o mitjançant l’opció de finançament de Klarna, que permet pagar l’import de la compra en tres quotes sense interessos. L’ús d’aquest servei està subjecte a l’acceptació de les condicions de Klarna, que l’Usuari ha d’acceptar abans de continuar amb la compra del passis. La informació relacionada amb aquesta opció es pot consultar a l’apartat del web corresponent.

 

Cancel·lació del Passi: els passis no es poden cancel·lar ni se’n pot demanar la devolució, excepte si la sol·licitud és per una força major i es justifica d’una manera adequada. En aquest cas, PortAventura World es reserva el dret d’avaluar cada sol·licitud individualment.

 

Els drets i les obligacions dels Usuaris en qualitat de Socis estan subjectes a aquestes Condicions Generals, en la mesura en què li siguin d’aplicació, a la normativa específica per als Socis de +PortAventura CLUB i també a les Normes de Funcionament de PortAventura World, que es poden consultar en aquest Lloc Web o en alguns dels mitjans següents:

Adreça electrònica: club@portaventura.es. Telèfon: 977 12 90 57 (des d’Espanya) o +34 977 12 90 57 (des d’altres països). Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9 a 18 hores.

 

Normes de funcionament

Política de privacitat

Beneficis dels Passi

 

 

 1. BORSA DE TREBALL

 

PAESA, sempre que ho consideri oportú, pot oferir informació de les seves ofertes de feina al Lloc Web. L’Usuari, si està interessat en alguna de les ofertes de feina, pot inscriure’s-hi a l’espai del Lloc Web amb aquesta finalitat: https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa- amb-nosaltres.

 

L’Usuari també pot emplenar per Internet la sol•licitud de feina del Lloc Web, on ha de proporcionar una sèrie de dades de caràcter personal.

 

PAESA es reserva el dret de no acceptar ni gestionar les sol·licituds incompletes.

 

PAESA posa de manifest que les ofertes de feina incloses al Lloc Web tenen com a única finalitat informar qualsevol persona que hi pugui estar interessada. En aquest sentit, ni les ofertes de feina que es publiquin al Lloc Web ni l’enviament de la sol·licitud per part de l’Usuari representen cap mena de compromís o relació laboral, tant de caràcter precontractual com contractual, entre PAESA i l’Usuari sol•licitant. A més, PAESA pot retirar les ofertes de feina publicades al Lloc Web sempre que ho consideri oportú, ja sigui perquè la vacant o posició que s’ofereix s’ha cobert o perquè decideix retirar l’oferta.

 

Sota la seva responsabilitat, l’Usuari declara que tota la informació que proporciona mitjançant el formulari de sol•licitud de feina és verídica, completa, precisa i que es refereix a la persona sol•licitant.

 

 

 

 1. INFORMACIÓ DE L’OFERTA HOTELERA I RESERVA DE SERVEIS D’ALLOTJAMENT

El Lloc Web conté informació sobre la reserva d’allotjaments turístics a PortAventura World. Es posen a disposició els hotels següents: Hotel Caribe (HT-772), Hotel Gold River (HT-855), Hotel PortAventura (HT-760), Hotel El Paso (HT-770), Hotel Mansión de Lucy (HT-888), Hotel Colorado Creek (HT-4868) i Hotel Vila Centric (HT-000802).

 

L’Usuari pot reservar l’allotjament a PortAventura World mitjançant aquest Lloc Web. Es fa constar que a efectes d’aquestes Condicions Generals, i de les condicions específiques que poguessin ser aplicables, entenem per allotjament turístic:

 

L’estada en un dels hotels de PortAventura World inclou accés il·limitat a PortAventura Park al llarg de l’estada, un accés a Ferrrari Land i dona dret a condicions especials d’accés a PortAventura Caribe Aquatic Park.

 

 

Consulteu-ne les condicions al Lloc Web. Es fa constar que l’ús de les instal•lacions està subjecte a les dates i l’horari d’obertura al públic i a la disponibilitat de places.

 

Es fa constar que l’accés a PortAventura Park, Ferrari Land i PortAventura Caribe Aquatic Park està subjecte a l’obertura i a la disponibilitat de places de cada parc. En les dates en què les instal•lacions de PortAventura Park, Ferrari Land i/o PortAventura Caribe Aquatic Park romanguin tancades al públic, parcialment o en la seva totalitat, entenem per allotjament turístic, als efectes d’aquestes Condicions Generals, tan sols l’estada als hotels de PortAventura World més l’accés al parc o zona que estiguin oberts.

 

Les reserves d’allotjaments turístics que es fan des del Lloc Web estan subjectes a les condicions específiques de reserva d’allotjaments turístics, que es poden consultar durant el procés de reserva, sense perjudici de les disposicions d’aquestes Condicions Generals.

 

Els preus aplicables a les reserves d’allotjaments són els que es mostren al Lloc Web en el moment de fer-ne la reserva, d’acord amb les dates i la resta de detalls de cada reserva.

 

Els drets i les obligacions de l’Usuari, tant durant la reserva dels allotjaments turístics com després d’haver-los reservat, estan igualment subjectes a aquestes Condicions Generals, a les condicions específiques de la reserva i a les normes de funcionament específiques de PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park, Ferrari Land i dels hotels del resort, que es poden consultar al Lloc Web, a l’Oficina d’Atenció al Client de PortAventura Park, Ferrari Land, PortAventura Caribe Aquatic Park i a la recepció dels hotels. Aquesta informació també es pot facilitar a l’Usuari si la demana per alguns dels mitjans següents:

 

Tel.: +34 977 779 090   Adreça electrònica: [portaventura@portaventura.es]

Durant el procés de reserva, l’Usuari pot consultar les condicions de la reserva de l’allotjament als hotels de PortAventura World.

 

 

 1. VENDA D’ENTRADES

 

L’Usuari pot comprar entrades d’accés a PortAventura Park, Ferrari Land i PortAventura Caribe Aquatic Park mitjançant el Lloc Web. Els tipus d’entrada que l’Usuari pot adquirir són els que estiguin disponibles en cada moment al Lloc Web.

 

Les compres d’entrades d’accés a PortAventura Park, Ferrari Land i PortAventura Caribe Aquatic Park que es facin des del Lloc Web estan subjectes a les condicions específiques de compra d’aquestes entrades, sense perjudici d’aquestes Condicions Generals.

 

Les dades de caràcter personal proporcionades per l’Usuari gaudeixen dels drets i les garanties que s’estableixen a la clàusula IV d’aquestes Condicions Generals.

 

Els preus aplicables a la compra d’entrades són els que es mostren al Lloc Web en el moment de comprar-les, d’acord amb les dates i la resta de detalls de cada entrada.

 

Els drets i les obligacions de l’Usuari, tant durant l’adquisició de les entrades com després d’haver-les adquirit, estan igualment subjectes a aquestes Condicions Generals, a les condicions específiques de la compra i a les normes de funcionament específiques de PortAventura Park, Ferrari Land i PortAventura Caribe Aquatic Park, que es poden consultar al Lloc Web o a l’Oficina d’Atenció al Client de PortAventura Park, Ferrari Land i PortAventura Caribe Aquatic Park.

Aquesta informació també es pot facilitar a l’Usuari si la demana.

 

 

 

 1. PROVEÏDORS I AGÈNCIES DE VIATGES Portal de proveïdors

Aquest Lloc Web proporciona eines de col·laboració que permeten una relació més estreta entre els professionals de compres de PortAventura i els seus proveïdors. La plataforma de compres proporciona un mitjà senzill, segur i transparent per gestionar totes aquestes activitats, i permet reduir el temps i l’esforç dedicats a aquests processos. Informeu-vos en aquest Lloc Web de la política de compres i dels passos que cal seguir per ser proveïdor de PortAventura World.

 

Agències de viatges

 

En aquest Lloc Web, les agències de viatges poden beneficiar-se, d’una manera ràpida i còmoda, d’una llarga llista d’avantatges com a professionals de PortAventura World. Per poder gaudir d’aquests beneficis cal inscriure’s al web. Consulteu les condicions aplicables a l’apartat corresponent.

 

 

 

 1. BUSINESS & EVENTS

 

PortAventura Business & Events ofereix un espai de referència a Europa per celebrar actes que poden acollir entre 10 i 6.000 persones. Un espai idoni i versàtil amb les eines necessàries per a qualsevol tipus d’acte, congrés, convenció o incentiu. Consulteu les condicions específiques d’aquest producte a l’apartat corresponent.

 

 

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els continguts del Lloc Web (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, fitxers de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de PortAventura World, o bé està autoritzada per utilitzar-los, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva de PAESA, o bé està autoritzada per utilitzar-lo, i està protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

 

PortAventura World i les seves marques són marques registrades propietat de PAESA. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Lloc Web poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

 

Es prohibeix expressament qualsevol altre ús del contingut del Lloc Web, així com del disseny, la configuració i forma d’exposició, incloses, a títol enunciatiu i no limitador, la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, ja sigui amb fins comercials o merament divulgatius.

 

És política de PAESA no acceptar materials, idees o suggeriments de caràcter creatiu, llevat de quan se sol·licitin expressament, per tal d’evitar qualsevol confusió si hi hagués cap mena de similitud amb les idees trameses pels usuaris i les idees desenvolupades per PAESA. A aquest efecte, li demanem que no ens remeti cap tipus de material ni idea original. Qualsevol comunicació efectuada, no serà tractada confidencialment i pot ser utilitzada per PAESA per a qualsevol finalitat, incloses, sense caràcter limitador, la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial.

 

 

 

 1. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

 

El Lloc Web pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç, com ara, entre d’altres, enllaços d’hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l’Usuari accedir a llocs web diferents del Lloc Web o llocs web de tercers (d’ara endavant, «Enllaços»). La inclusió d’aquests Enllaços té per objecte únic facilitar als usuaris l’accés a informació disponible que ofereixen tercers.

 

Aquests Enllaços no impliquen ni el control ni l’acceptació ni l’aprovació per part de PAESA dels continguts o serveis que ofereixen a l’Usuari. Per tant, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització d’aquests Enllaços, ja que PAESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat amb relació a la informació, les dades, els fitxers, els productes, els serveis i qualsevol tipus de material que hi hagi a les pàgines a les quals s’accedeix mitjançant aquests Enllaços.

 

La inclusió d’enllaços de qualsevol mena a altres llocs web no implica que PAESA promocioni, avali, garanteixi o recomani aquests llocs. Els Enllaços que hi ha al Lloc Web de PAESA s’ofereixen exclusivament com a referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, la titularitat, els serveis o els productes oferts.

 

 

 

 1. ENLLAÇOS AL LLOC WEB

 

Qualsevol enllaç, en els termes definits a la clàusula anterior, entre qualsevol lloc web i el Lloc Web no implica, pel sol fet de ser-hi, cap relació legal entre el Lloc Web de PortAventura World i l’altre lloc web vinculat a l’enllaç, ni el coneixement o l’acceptació per part de PAESA de la seva existència i del seu contingut.

PAESA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar de la utilització dels serveis i els continguts del lloc web vinculat a l’enllaç del seu Lloc Web.