Material Gràfic

Els materials continguts en aquesta secció estan protegits per copyright, per el se us PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. posseeix els corresponents drets o ha obtingut la pertinent autorització, en ambdós casos amb les concretes limitacions que es ressenyen a part. L'ús no autoritzat - o més enllà de les expressades limitacions -d'aquest material serà perseguit, de conformitat amb la legislació substantiva espanyola aplicable, essent qui el dugui a terme plenament responsable tant davant PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., com davant d'aquella tercera part que veiés vulnerats els seus drets. Només s'autoritza la publicació d'aquestes fotografies acompanyant únicament i exclusivament dels drets d'autor "PortAventura".

Cada fotografia del present document està codificada. La lletra final de cada codificació identifica la sessió fotogràfica a la que pertany. Cada sessió fotogràfica te definida la vigència de drets de models i fotògrafs corresponents. Exemple de codificació: PA10101m-. Les restriccions d'us d'aquesta fotografia es troben definides a l'apartat "m", corresponent a la sessió del fotògraf Pep Escoda i l'agencia de models "De Mil Models S.L." Si a la fotografia apareixen models s'han de tenir en compte les limitacions definides a l'apartat de models i fotògrafs. En cas contrari, únicament a les limitacions del fotògraf.

Material Gráfic - PortAventura Park

PortAventura Park

Mapa Footer areas tematicas PAP